FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधिहरुको सम्पर्क नम्बर

रुपनी गाउँपालिका अन्तर्गतका निर्वाचित जनप्रतिनिधि ज्यूहरु सम्पर्क विवरण                                                                                   34 जना

क्र.सं.

नाम थर

पद

मोबाई नम्बर

ई-मेल आइडी

हरेराम यादव

अध्यक्ष

९८५२८२१०३४

hareramydv2027@gmail.com

बेचनी कुमारी सरदार

उपाध्यक्ष

९८५२८२१०३५

abechanisardar@gmail.com

पिताम्बर यादव

वडा अध्यक्ष

९८४८११६७१७

rndon2010@gmail.com

दानालाल साह

वडा अध्यक्ष

९८१५७२९२१३

sahdanalal@gmail.com

अमर मुखिया

वडा अध्यक्ष

९८१४७१३७२५

 

छेदी ईसर

वडा अध्यक्ष

९८०४७०३०३६

isarchhedi@gmail.com

जगदिश दास

वडा अध्यक्ष

९८०४७२८१२४

govindasinghthapa@gmail.com

गोविन्द सिंह थापा मगर

वडा अध्यक्ष

९८२५७६१९६८

 

बिरेन्द्र कुमार चौधरी

वडा सदस्य

९८१७७२१५५०

 

१०

दिपेन्द्र पासवान

वडा सदस्य

९८०४७०४६६१

 

११

बालो देवी सदा

महिला सदस्य

 

 

१२

बल्लो कुजर्नी

महिला सदस्य

 

 

१३

योगेन्द्र प्रसाद खैरबार

वडा सदस्य

९८०४७१७८००

 

१४

तेजनारायण चौधरी

वडा सदस्य

९८१६९४६४४६

 

१५

बुची देवी खंग

महिला सदस्य

९८०४७३१६८०

 

१६

गुलाब देवी खंग

महिला सदस्य

९८१३७३३६६१

 

१७

मोहन साह

वडा सदस्य

९८०४७६४२७२

 

१८

गुनेश्वर प्रसाद संत

वडा सदस्य

९८००९४२३४४

 

१९

सीता देवी साह

महिला सदस्य

९८०५९१०५१७

 

२०

जानकी देवी मंडल

महिला सदस्य

९८११७८५६५४

 

२१

धनिधन्द मंडल

वडा सदस्य

९८१५७२९६८८

 

२२

सुर्य नारायण साह

वडा सदस्य

९८२५७३७०५६

२३

लीला देवी साह

महिला सदस्य

९८०७७८०९७८

 

२४

राम कुमारी सदा

महिला दलित सदस्य

९८२५७२७७८०

 

२५

धनराज दास

वडा सदस्य

९८११७६२१९४

 

२६

सीता देवी यादव

महिला सदस्य

९८११७६३६९६

 

२७

भुपिया देवी खंग

महिला सदस्य

९८२४७४४८३३

 

२८

सैइमुल खातुन

महिला सदस्य

९८०४७९१९२१

 

२९

बेचन साह

वडा सदस्य

९८१४७५२६५९

 

३०

बद्री नारायण चौधरी

वडा सदस्य

९८२७७०३४६२

 

३१

पुष्पा कुमारी श्रेष्ट लोगी

महिला सदस्य

९८१७७३४६८८

 

३२

बुधनी देवी सदा

महिला सदस्य

९८१७७४४७१०

 

३३

ज्ञानेन्द्र प्रसाद ईसर

मनोनित सदस्य

९८१५७३२०३६

 

३४

देबकी देवी विश्वास

महिला सदस्य

९८०४७९०९१६