FAQs Complain Problems

हाथीले जोगमहन नयाँ बस्तीका घरहरुमा निकै छक्षि पुर्‍याएकोले, तत्कालै गा.पा. अध्यक्ष श्री हरेराम यादव ज्यूले कामी सिंह तामाङ्ग लाई राहत स्वरुप-१ बोरा चामल, डस्ना, ब्लायन्केट लगायत भाडा-वर्तनहरु उपल्बध गराउर्दै