FAQs Complain Problems

समाचार

मिति २०७६/०३/१२ गते यस गाउँपालिकाका १ नं. वडा अन्तर्गतका रुपनी देवी थानमा गा.पा. अध्यक्ष श्री हरेराम यादव ज्यू, उपाध्यक्ष श्री बेचनी कुमारी सरदार ज्यू, प्र.प्र.अ. श्री ललन कुमार यादव ज्यू, नि. वडा अध्यक्ष श्री दिपेन्द्र पासवान ज्यू र स्वरोजगार संयोजक श्