FAQs Complain Problems

समाचार

रुपनि देवि मन्दिरको प्रवेश द्धार

Read More

अंग्रेजी नयाँ बर्ष २०२० को शुभकामना, रुपनी गाउँपालिका

Read More

शनिदेव धार्मिक स्थाल रुपनी गा.पा. वडा नं.६ मा पर्ने सप्तरी जिल्लाका प्रषिद्ध धार्मिक स्थालहरु मध्ये एक मानिन्छ । जहाँ शनिबारका दिन भक्तजनहरुको निकै भिड देखिन्छ ।

Read More

मतदाता परिचयपत्र लिईएको ठाँउबाट ब्यक्तिगत घटना दर्ता गराउन मिल्छ ?

मतदाता परिचयपत्र पाउने र ब्यक्तिगत घटना दर्ता दुई अलग अलग कानून अनुसार हुने हुँदा ब्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धित ब्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएको स्थानको पन्जिकाधिकारीबाट हुनुपर्छ । मतदाता परिचयपत्र भएकै स्थानमा दर्ता गर्न चाहने हो भने पहिले सेवाग्राहीले बसाई-सराई गराउनु पर्छ ।

Pages

केही महत्वपूर्ण भिडियोहरु

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५२८२१०३४
hareramydv2027@gmail.com
उपाध्यक्ष
९८५२८२१०३५
abechanisardar@gmail.com

कर्मचारीहरु

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५२८२२१२३
lalan.yadav514@gmail.com

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धि वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. ३००।–
आवश्यक कागजातहरुः-
 • विधान वा नियमावली,
 • निवेदन, ना.प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • संस्था आफ्नो घरमा रहने भए जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा र घर नक्सा पास प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • चालु  आ.व. सम्म मालपोत कर अथवा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको वा चुक्ता गरेको रसिद,
 • संस्था भाडामा वा बहालमा रहने भए सम्झौता पत्र र बहाल कर तिरेको रसिद ।  
 • उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । आवश्यक परेमा स्थलगत सरजमिन मुचल्का तथा अन्य जाँचबुझको आधारमा गरिनेछ । 
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धि वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. ३००।–
आवश्यक कागजातहरुः-
 • विस्तृत व्यहोरा सहितको निवेदन,
 • ना.प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • चालु  आ.व. सम्म व्यवसाय नविकरण गरेको प्रमाण पत्रको सक्कलै प्रति ,
 • स्थलगत प्रतिवेदन,
 • विदेशीको हकमा राहदानी वा सम्बन्धित दुताबासले जारी गरेको निजका   परिचय खुल्ने कागजातहरु ।
 • उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । आवश्यक परेमा स्थलगत सरजमिन मुचल्का तथा अन्य जाँचबुझको आधारमा गरिनेछ ।
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धि वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. ३००।–
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन,
 •  ना.प्र.प.को प्रतिलिपी,
 •  कुन निकायमा व्यवसाय नविकरण गर्न चाहेको हो सो निकायमा दर्ता भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी,
 • उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन
 • दिनु पर्नेछ । आवश्यक परेमा स्थलगत सरजमिन मुचल्का तथा अन्य जाँचबुझको आधारमा दिइनेछ ।      
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धि वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. ३००।–
आवश्यक कागजातहरुः-
 • कुन निकायमा दर्ता गर्न चाहेको हो स्पस्ट  खुल्ने गरिको निवेदन जस्तै पान नं. मा दर्ता आन्तरिक राजश्व, घरेलु तथा साना उद्योग, कम्पनी रजिष्टर वा सम्बन्धित स्थानिय निकायमा ,
 • ना.प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • विदेशीको हकमा राहदानीको  प्रमाणित प्रतिलिपी वा सम्बन्धित दुताबासले जारी गरेको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस,
 • पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो,
 • आफ्नै घर टहरामा संचालन गर्ने भए चालु आ.व. सम्म तिरेको मालपोत वा एकिकृत सम्पत्ति करको रसिद, बहालमा भए घर बहाल सम्झौता ।
 • उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । आवश्यक परेमा स्थलगत सरजमिन मुचल्का तथा अन्य जाँचबुझको आधारमा दिइनेछ ।      
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धि वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. ३००।–
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • बाबु आमाको ना.प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • नाबालकको जन्म दर्ता प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • नाबालक भनी खुल्ने थप कुनै कागज भए पेश गनेृ,
 • बालक स्वयं उपस्थित हुनु पर्ने,
 • पासपोर्ट  साइजको २ प्रति फोटो ।     
 • उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन
 • दिनु पर्नेछ । आवश्यक परेमा स्थलगत सरजमिन मुचल्का तथा अन्य जाँचबुझको आधारमा दिइनेछ ।      

Pages

जानकारी