FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना)

२०७४/०७५ 12/10/2018 - 13:28 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना).pdf

गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना)

२०७४/०७५ 12/10/2018 - 13:27 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf

गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना)

२०७४/०७५ 12/10/2018 - 13:17 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf

अपाङ्गता परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५

२०७५/०७६ 12/05/2018 - 09:14 PDF icon अपाङ्गता परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf

ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५

२०७५/०७६ 12/05/2018 - 09:14 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf

गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४/075

२०७४/०७५ 08/28/2018 - 17:14 PDF icon गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४.pdf

रुपनी गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४/075

२०७४/०७५ 08/28/2018 - 17:12 PDF icon रुपनी गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf

रुपनी गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४/075

२०७४/०७५ 08/28/2018 - 17:12 PDF icon रुपनी गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf

रुपनी गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४

२०७४/०७५ 08/28/2018 - 17:10 PDF icon रुपनी गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf

रुपनी गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४

२०७४/०७५ 08/28/2018 - 17:09 PDF icon रुपनी गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf

Pages