FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४

२०७५/०७६ 12/10/2018 - 13:36 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf

स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४

२०७४/०७५ 12/10/2018 - 13:36 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४.pdf

शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५

२०७५/०७६ 12/10/2018 - 13:35 PDF icon शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf

रुपनी गाउँपालिकाको योजना तर्जुमा कार्यान्वयन र व्यवस्थापन कार्यविधी हाल २०७४

२०७४/०७५ 12/10/2018 - 13:34 PDF icon रुपनी गाउँपालिकाको योजना तर्जुमा कार्यान्वयन र व्यवस्थापन कार्यविधी हाल २०७४.pdf

रुपनी गाँउपालिकाको अनुगमन मुल्याङ्कन कार्यविधि, २०७५

२०७५/०७६ 12/10/2018 - 13:33 PDF icon रुपनी गाँउपालिकाको अनुगमन मुल्याङ्कन कार्यविधि, २०७५.pdf

प्रमाणीकरण कार्यविधि,२०७४

२०७४/०७५ 12/10/2018 - 13:31 PDF icon प्रमाणीकरण कार्यविधि,२०७४.pdf

गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४

२०७४/०७५ 12/10/2018 - 13:31 PDF icon गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf

गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ (नमूना)

२०७४/०७५ 12/10/2018 - 13:29 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ (नमूना).pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना)

२०७४/०७५ 12/10/2018 - 13:28 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना).pdf

गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना)

२०७४/०७५ 12/10/2018 - 13:27 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf

Pages