FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७७/०७८ को दोस्रो चौमासिक अन्तर्गत यस गा.पा.का ६ वटै वडाहरुबाट सामाजिक सुरक्षा तथा बालपोषण भत्ता पाउने लाभग्राहिहरुको विवरण प्रकाशित सम्बन्धिम सूचना। ७७/७८ Friday, March 12, 2021 - 12:25 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता -२.pdf
आ.ब. २०७७/०७८ मा १, २, ३, ४, ५ र ६ नं. वडाको प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा तथा बालपोषण भत्ता पाउने लाभग्राहिहरुका लिष्ट प्रकाशित गरिएका छन्।। ७७/७८ Wednesday, October 21, 2020 - 13:14 PDF icon wada-1.pdf, PDF icon wada-2.pdf, PDF icon wada-3.pdf, PDF icon wada-4.pdf, PDF icon wada-5.pdf, PDF icon wada-6.pdf
आ.ब. २०७६/२०७७ मा वडा नं.-१ बाट तिन वटै चौमासिक भत्ता पाएका लाभग्राहिहरुका विवरण ७६/७७ Sunday, September 13, 2020 - 14:25 PDF icon SSNPBeneficiaryPaymentReport_wada-1.pdf
आ.ब. २०७६/२०७७ मा वडा नं.- ३ बाट तिन वटै चौमासिक भत्ता पाएका लाभग्राहिहरुका विवरण ७६/७७ Sunday, September 13, 2020 - 14:25 PDF icon SSNPBeneficiaryPaymentReport_wada-3.pdf
आ.ब. २०७६/२०७७ मा वडा नं.-२ र ४ बाट तिन वटै चौमासिक भत्ता पाएका लाभग्राहिहरुका विवरण ७६/७७ Sunday, September 13, 2020 - 14:24 PDF icon SSNPBeneficiaryPaymentReport_wada-2 & 4.pdf
आ.ब. २०७६/२०७७ मा वडा नं.-५ र ६ बाट तिन वटै चौमासिक भत्ता पाएका लाभग्राहिहरुका विवरण ७६/७७ Sunday, September 13, 2020 - 14:23 PDF icon SSNPBeneficiaryPaymentReport_wada-5 & 6.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा तथा बालपोषण भत्ता पाउने वडा नं.-६ का लाभग्राहीहरुका विवरण यसप्रकार रहेका छन्। ७६/७७ Sunday, June 7, 2020 - 17:04 PDF icon वडा न-६.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा तथा बालपोषण भत्ता पाउने वडा नं.-३ का लाभग्राहीहरुका विवरण यसप्रकार रहेका छन्। ७६/७७ Sunday, June 7, 2020 - 15:55 PDF icon वडा न-3.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा तथा बालपोषण भत्ता पाउने वडा नं.-१ का लाभग्राहीहरुका विवरण यसप्रकार रहेका छन्। ७६/७७ Sunday, June 7, 2020 - 15:40 PDF icon वडा न-1.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा तथा बालपोषण भत्ता पाउने वडा नं.-५ का लाभग्राहीहरुका विवरण यसप्रकार रहेका छन्। ७६/७७ Sunday, June 7, 2020 - 14:28 PDF icon वडा न-५.pdf

Pages