FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.ब. २०७६/२०७७ मा वडा नं.-१ बाट तिन वटै चौमासिक भत्ता पाएका लाभग्राहिहरुका विवरण ७६/७७ Sunday, September 13, 2020 - 14:25 PDF icon SSNPBeneficiaryPaymentReport_wada-1.pdf
आ.ब. २०७६/२०७७ मा वडा नं.- ३ बाट तिन वटै चौमासिक भत्ता पाएका लाभग्राहिहरुका विवरण ७६/७७ Sunday, September 13, 2020 - 14:25 PDF icon SSNPBeneficiaryPaymentReport_wada-3.pdf
आ.ब. २०७६/२०७७ मा वडा नं.-२ र ४ बाट तिन वटै चौमासिक भत्ता पाएका लाभग्राहिहरुका विवरण ७६/७७ Sunday, September 13, 2020 - 14:24 PDF icon SSNPBeneficiaryPaymentReport_wada-2 & 4.pdf
आ.ब. २०७६/२०७७ मा वडा नं.-५ र ६ बाट तिन वटै चौमासिक भत्ता पाएका लाभग्राहिहरुका विवरण ७६/७७ Sunday, September 13, 2020 - 14:23 PDF icon SSNPBeneficiaryPaymentReport_wada-5 & 6.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा तथा बालपोषण भत्ता पाउने वडा नं.-६ का लाभग्राहीहरुका विवरण यसप्रकार रहेका छन्। ७६/७७ Sunday, June 7, 2020 - 17:04 PDF icon वडा न-६.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा तथा बालपोषण भत्ता पाउने वडा नं.-३ का लाभग्राहीहरुका विवरण यसप्रकार रहेका छन्। ७६/७७ Sunday, June 7, 2020 - 15:55 PDF icon वडा न-3.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा तथा बालपोषण भत्ता पाउने वडा नं.-१ का लाभग्राहीहरुका विवरण यसप्रकार रहेका छन्। ७६/७७ Sunday, June 7, 2020 - 15:40 PDF icon वडा न-1.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा तथा बालपोषण भत्ता पाउने वडा नं.-५ का लाभग्राहीहरुका विवरण यसप्रकार रहेका छन्। ७६/७७ Sunday, June 7, 2020 - 14:28 PDF icon वडा न-५.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा तथा बालपोषण भत्ता पाउने वडा नं.-४ का लाभग्राहीहरुका विवरण यसप्रकार रहेका छन्। ७६/७७ Sunday, June 7, 2020 - 14:09 PDF icon वडा न-४.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा तथा बालपोषण भत्ता पाउने वडा नं.-२ का लाभग्राहीहरुका विवरण यसप्रकार रहेका छन्। ७६/७७ Sunday, June 7, 2020 - 13:05 PDF icon रकम-२.pdf

Pages