FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०७९ २०७९/०८० 09/28/2022 - 15:51 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
विनियोजन ऐन-२०७९ २०७९/०८० 09/27/2022 - 14:12 PDF icon विनियोजन ऐन-२०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ २०७७/०७८ 07/02/2021 - 16:35 PDF icon आर्थिक ऐन- २०७८.pdf
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले सामाजिक सरक्षा सम्बन्धि जारी गरेएका विभिन्न ऐन तथा निमावलिहरु संलग्न गरिएका छन। २०७७/०७८ 04/26/2021 - 14:15 PDF icon राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्_जिकरण नियमावली, २०७७.pdf, PDF icon विद्युतीय माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी रणनीति, २०७४ (पहिलो संशोधन).pdf, PDF icon सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७.pdf, PDF icon सामाजिक-सुरक्षा-ऐन-२०७५.pdf, PDF icon सामाजिक-सुरक्षा-नियमावली-२०७६.pdf
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले सामाजिक सरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि जारी गरेएका विभिन्न ऐन तथा निमावलिहरु संलग्न गरिएका छन। २०७७/०७८ 04/26/2021 - 14:14 PDF icon 1.-जन्म-मृत्यु-तथा-व्यक्तिगत-घटना-दर्ता-गर्ने-ऐन-२०३३.pdf, PDF icon जन्म-मृत्यु-तथा-अन्य-व्यक्तिगत-घटना-दर्ता-गर्ने-नियमावली-२०३४.pdf, PDF icon राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्_जिकरण नियमावली, २०७७.pdf, PDF icon राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन मिति २०७६।१०।२८ मा जारी.pdf, PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा तथ्यांक व्यवस्थापन रणनीति, २०७६.pdf, PDF icon _(_)~1.PDF
आर्थिक ऐन-२०७७ २०७७/०७८ 10/12/2020 - 16:21 PDF icon आर्थिक ऐन-२०७७.pdf
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन-२०७७ २०७७/०७८ 10/12/2020 - 15:21 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन-२०७७.pdf
विनियोजन ऐन, २०७७ २०७७/०७८ 10/12/2020 - 15:17 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालन निर्देशिका दोस्रो संशोधन २०७६ २०७६/०७७ 03/05/2020 - 12:50 PDF icon fc4b0b2c-e7b1-43b7-9fc5-10c90bbefa67Final-PoM-for-Ptnting.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन-२०७५ २०७५/०७६ 12/10/2018 - 13:50 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन-२०७५.pdf

Pages