FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँ कार्यपालिका स्तरीय निर्णयहरु

स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४

स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४

शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५