FAQs Complain Problems

नागरिकता सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क र सर्जमिन गरी गरिने नागरिकता सिफारिसको हकमा रु.२५०।)
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन,
  • जन्म दर्ता प्र.प. को प्रतिलिपी,
  • शैक्षिक प्र.प. हरुको प्रतिलिपी,
  • बाबु आमाको नागरिकता प्र.प.को प्रतिलिपी,
  • बिबाहित भएको अवस्थामा बिबाह दर्ता प्र.प.को प्रतिलिपी, बाबको नाागरिकता प्र.प.को प्रतिलिपी, पतिको ना.प्र.प.को प्रतिलिपी,
  • व्यक्तिगत घट्ना दर्ता लागू हुन भन्दा पहिलाको जन्म तथा बिबाह भएको अवस्थामा जन्म तथा बिबाह प्रमाणित सिफारिस,
  • पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो ।